Poslanstvo in vizija

POSLANSTVO

Poslanstvo družbe ACH, d.d., je ustanavljanje, financiranje in upravljanje naložb ter vodenje odvisnih družb z metodo holdinškega upravljanja in koncernskega vodenja s ciljem zagotavljanja optimalnega gospodarjenja s celotnim premoženjem družbe ob zavedanju potrebnega nenehnega razvoja lastnega intelektualnega kapitala in vpetosti v družbeno okolje.

VIZIJA

Vizija družbe ACH, d.d., podana v nadaljevanju, je pogled poslovodstva družbe na njeno delovanje v strateškem obdobju.

Družba ACH, d.d., in njene odvisne družbe bodo v obravnavanem strateškem obdobju postale ena od najuspešnejših skupin v Sloveniji, katere delovanje bo razvojno naravnano, dolgoročno uspešno in finančno stabilno in bo temeljilo na najvišjih standardih kodeksa etike in moralnih načel.

V ta namen bo družba v prvi fazi poslovni model družbe in skupine ACH prilagodila razmeram na trgu. Svoje delovanje bo usmerila v zniževanje obsega zadolženosti, zagotovitev optimalnega finančnega vzvodja ter vzpostavitev pogojev za stabilno in dolgoročno uspešno poslovanje. Porfelj naložb bo koncentrirala na dejavnosti proizvodnje in trgovine z vozili, vse ostale naložbe pa dezinvestirala skladno s tržnimi možnostmi. Ob sprejemljivi stopnji tveganja bo evidentirala potencialne naložbe, ki bodo tržno zanimive in izvozno naravnane in bodo ustvarjale sinergijske učinke z že obstoječimi dejavnostmi. Svoje področje delovanja kot tudi delovanje obstoječih in novih naložb bo usmerila na globalni trg Evrope, Azije, in Avstralije s poudarkom na Evropi.