Upravljanje in vodenje

Procesi upravljanja

ACH, d.d., v procesih upravljanja vodijo načela poslovne etike, korporativnega upravljanja in najsodobnejša dognanja stroke.

Načelnost je del temeljnih vrednot kolektiva in usmerja vsakodnevna razmerja z vsemi deležniki – lastniki, investitorji, zaposlenimi in uporabniki proizvodov ter storitev holdinške družbe in odvisnih družb.

Poslovanje ACH, d.d., temelji na zakonih in podzakonskih predpisih, strogo spoštuje kolektivne pogodbe, ki urejajo delovna razmerja.

O jasnem in preglednem upravljanju zgovorno pričajo:

  • natančno urejene pristojnosti med skupščino, nadzornim svetom in upravo,
  • sprejeti Kodeks poslovne etike,
  • jasno določeni postopki sodelovanja med svetom delavcev in upravo družbe,
  • možnost vsakokratne neposredne komunikacije zaposlenih z vodilnimi,
  • oblikovan okvirni rokovnik za delo organov družb,
  • in vključitev Poročila o upravljanju v Letno poročilo.

Skupščina
Skupščino delničarjev sestavljajo vsi delničarji. Sestaja se najmanj enkrat letno, praviloma konec avgusta.
Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno ali po pooblaščencih. Udeležba in glasovalne pravice na skupščini se upoštevajo na podlagi stanja v delniški knjigi tretji dan pred skupščino.
Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička, vključno z višino dividende ter načinom in rokom plačila, o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za preteklo poslovno leto, o imenovanju revizorja za tekoče leto in o drugih zadevah, za katere so pristojni na podlagi zakona in statuta.

Nadzorni svet
Nadzorni svet ima šest članov; štiri izvolijo delničarji na skupščini, dva pa imenuje svet delavcev. Nadzorni svet se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat v vsakem četrtletju. Načini in postopki izvajanja pristojnosti v razmerju do uprave in skupščine ter medsebojne odgovornosti pri upravljanju družbe so opredeljeni v poslovniku nadzornega sveta.
Nadzorni svet potrjuje strateški in letni načrt družbe ter na osnovi rednih četrtletnih poročil uprave spremlja njuno uresničevanje. V skladu z zakonskimi pooblastili preverja in sprejema letno in konsolidirano letno poročilo družbe, ki ju predloži uprava. Člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, so izvoljeni za dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni. Predsednik je vedno izvoljen izmed zastopnikov interesov delničarjev in ima v primeru neodločenega izida glasovanja odločilen glas. Predstavniki sveta delavcev so lahko imenovani za krajšo dobo.

Uprava
Družbo vodi, zastopa in predstavlja enočlanska uprava – generalni direktor brez omejitev oziroma predpisanih soglasij nadzornega sveta. Generalnega direktorja imenuje nadzorni svet za petletno obdobje in je lahko po poteku mandata ponovno imenovan. Med njegovo odsotnostjo ga na podlagi statuta nadomešča njegov namestnik, ki ga za obdobje mandata generalnega direktorja prav tako imenuje nadzorni svet.

Svet delavcev
Sodelovanje delavcev pri upravljanju je urejeno v skladu z zakonom in ob upoštevanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Svet delavcev ima Poslovnik, v katerem so podrobneje določeni načini in postopki sodelovanja z upravo družbe. Svet delavcev imenuje dva predstavnika v nadzorni svet družbe.

Obveščanje
Delničarje in zaposlene ter druge zainteresirane javnosti družba obvešča z javnimi objavami na spletnih straneh družbe (internet ter intranet) in na spletnih straneh Ajpesa. Predpisana sporočila in podatke v zvezi z delnicami družba delničarjem sporoča tudi po pošti.

Varovanje podatkov
Zaradi zaščite interesov delničarjev za delnice družbe je mnogo pozornosti namenjeno varovanju poslovne tajnosti in konkurenčne prednosti, še posebno varovanju notranjih oziroma cenovno občutljivih podatkov. Družba ima zato poseben pravilnik o varstvu poslovne tajnosti in konkurenčne prednosti.

Statut

Povezava