Lastniška struktura

Lastniška struktura ACH, d.d., izkazana v delniški knjigi, ki jo vodi KDD, d. d., na dan 31.12. 2015.

 

Delničarji Št. delnic %
I. Pravne osebe 2.397.755 92,14
II. Fizične osebe 68.654 2,64
III. Lastne delnice 135.904 5,22
Skupaj 2.602.313 100,00
img1656

 

Na dan 31. 12. 2015 je bilo v delniško knjigo vpisanih 398 delničarjev, od tega 14 pravnih oseb.

Pet največjih delničarjev družbe
Pet največjih delničarjev in njihovih deležev v osnovnem kapitalu na dan 31. 12. 2015:

 

Delničar Število delnic Delež v izdanih
delnicah %
1. PROTEJ,d.o.o., Ljubljana 2.379.115 91,42
2. Potočnik Marko 14.715 0,57
3. JENFIN, d.o.o. 13.106 0,50
4. Jenčič Peter 4.500 0,17
5. DBS d.d. 4.016 0,16